W3C

Pilihan W3C

Pilihan Warna: red  green  blue
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan:
Laman Utama MUET Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon

MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) TAHUN 2020

Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon MUET ini mengandungi maklumat yang berikut:

Syarat kelayakan untuk menduduki ujian MUET

Tiada sebarang syarat yang dikenakan untuk menduduki ujian MUET

Tempoh sah laku keputusan ujian MUET

Tempoh sah lakunya ialah lima tahun mulai tarikh keputusan ujian MUET dikeluarkan

Komponen MUET

Kertas yang ditawarkan dalam ujian MUET meliputi empat komponen seperti yang berikut:

Kod Kertas Nama Kertas
 800/1  Listening (30 minit)
 800/2  Speaking (30 minit)
 800/3  Reading (90 minit)
 800/4  Writing (90 minit)

Maklumat lanjut sila rujuk Sukatan Pelajaran MUET(Regulations, Test Specifications, Test Format, and Sample Questions yang dapat diperoleh melalui portal Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).

Bayaran untuk menduduki ujian MUET

  1. Bayaran untuk menduduki ujian MUET adalah seperti yang berikut:
   Yuran pendaftaran RM  40.00
   Yuran mata pelajaran RM  60.00
   Jumlah RM100.00
  2. Bayaran perlu dibuat dengan cara membeli nombor PIN MEC di kaunter atau kiosk Bank Simpanan Nasional (BSN) atau secara perbankan internet. Maklumat lanjut sila layari http://online.mpm.edu.my.
   Nota: BSN akan mengenakan caj sebanyak RM1.00 bagi setiap pembelian nombor PIN MEC.
  3. PIN MEC juga boleh dibeli melalui perbankan internet menggunakan akaun bank yang masih aktif di url https://dapatpay.dapat.com/mpm/.
  4. Bayaran yang telah dibuat akan terpapar pada Penyata Pendaftaran MUET (MUET/PP) untuk rujukan calon selepas selesai pendaftaran secara dalam talian.
  5. Bayaran pembelian PIN MEC tidak akan dikembalikan sekiranya calon gagal mendaftar pada tarikh yang telah ditetapkan. PIN MEC yang telah dibeli itu juga tidak boleh digunakan untuk mendaftar MUET sesi yang berikutnya.

Cara pendaftaran calon MUET

 • Calon Sekolah/institusi
 1. Pendaftaran calon sekolah/institusi dibuat secara dalam talian melalui portal Majlis Peperiksaan Malaysia atau pautan terus di http://online.mpm.edu.my, atau di http://portal.mpm.edu.my/perkhidmatan-online.
 2. Sektor/Unit Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri (SPP JPN) hendaklah terlebih dahulu mengemaskinikan maklumat sekolah/institusi yang akan menjadi pusat ujian sebelum pendaftaran dibuka.
 3. Pengetua sekolah/institusi hendaklah memaklumkan nama Setiausaha Peperiksaan (SUP) sekolah/institusinya kepada SPP JPN dan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD)
 4. aklimat tentang kaedah pendaftaran secara dalam talian di peringkat daerah kepada semua SUP sekolah/institusi hendaklah diberikan oleh PPD.
 5. Pihak sekolah/institusi juga boleh mendapatkan maklumat tentang pendaftaran calon ujian MUET untuk sekolah/institusi melalui portal MPM.
 6. Pihak sekolah/institusi perlu mendapatkan Nama Pengguna dan Kata Laluan daripada SPP JPN untuk masuk ke dalam sistem pendaftaran dalam talian ini. SUP sekolah/institusi dinasihatkan untuk memuat turun/mencetak Manual Sekolah di http://online.mpm.edu.my yang terpapar pada ikon "sekolah" untuk rujukan sebelum memulakan aplikasi sistem pendaftaran dalam talian tersebut.
 7. Pengetua/Ketua Jabatan sekolah/institusi hendaklah mengarahkan SUP untuk menguruskan pendaftaran sekolah/institusinya dengan mengambil tindakan yang berikut:
  1. Mengemaskinikan maklumat sekolah yang terdapat dalam sistem pendaftaran dalam talian.
  2. Mengisi data maklumat pendaftaran calon bagi sekolah/institusinya yang ingin menduduki MUET.
  3. Mengenalpasti Calon Berkeperluan Khas (CBK) dari segi penglihatan (buta atau rabun), anggota (spastik), pendengaran (kurang dengar/pekak), pertuturan (sengau/gagap), dan selain daripada yang dinyatakan, dan mendaftarkannya bersama-sama dengan calon lain tetapi pemberitahuan bahawa calon tersebut adalah CBK dan kemudahan yang dipohon adalah seperti tindakan pada para 6.
  4. Memastikan nombor PIN MEC disediakan dengan secukupnya oleh calon sekolah/institusi yang ingin menduduki ujian MUET
  5. Menyemak maklumat awal pendaftaran calon melalui Penyata Pendaftaran MUET (MUET/PP) seperti ejaan nama, nombor Kad Pengenalan, dan maklumat lain yang tercatat pada MUET/PP adalah betul, dan mengemaskinikannya jika terdapat pindaan oleh calon sebelum sistem pendaftaran ditutup. MUET/PP ini boleh digunakan sebagai bukti pendaftaran telah dibuat bagi menuntut Slip Daftar MUET (MUET/D) calon (jika maklumat calon tiada dalam semakan MUET/D). Tiada MUET/PP bermaksud pendaftaran calon tersebut tidak berjaya/tidak lengkap.
  6. Memastikan data maklumat pendaftaran calon adalah betul sebelum membuat pengesahan secara dalam talian.
  7. Menyemak MUET/D bagi calon sekolah/institusinya dan menyediakan buku log bagi merekodkan penyemakan MUET/D oleh calon.
  8. Memaklumkan kepada SPP JPN atau MPM (u.p Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) di talian 03-6126 1661/1662 atau emel ke Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. dengan kadar SEGERA, jika terdapat calon yang telah didaftarkan tiada dalam semakan MUET/D (maklumat calon sekolah/institusinya tercicir).
  9. Mematuhi tarikh akhir talian pendaftaran dalam talian dibuka dan penghantaran maklumat pendaftaran/bahan/dokumen pendaftaran yang berkaitan seperti yang telah ditetapkan oleh SPP JPN.
 • Calon Persendirian Individu
 1. Pendaftaran calon persedirian dan individu dibuat secara dalam talian melalui portal Majlis Peperiksaan Malaysia atau pautan terus di http://online.mpm.edu.my, atau di http://portal.mpm.edu.my/perkhidmatan-online.
 2. Calon Persendirian Individu dikehendaki mendapatkan maklumat tentang pendaftaran ujian MUET melalui portal MPM dan merujuk kepada Manual Calon Persendirian Individu dan juga Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon 2020 untuk rujukan sebelum memulakan aplikasi sistem pendaftaran dalam talian tersebut.
 3. Bagi calon yang baru pertama kali mendaftar ujian MUET, calon perlu mendaftar sebagai Pengguna MESP terlebih dahulu. Sila klik ikon "Daftar Pengguna" pada portal MPM dan isikan maklumat ringkas yang diperlukan berserta kata laluan. Calon yang berjaya mendaftar Pengguna MESP tidak bermakna telah berjaya mendaftar ujian MUET. Calon perlu log masuk sistem pendaftaran kembali menggunakan Kata Laluan yang telah ditetapkan tersebut dan meneruskan pendaftaran.
 4. Bagi calon yang pernah mendaftar MUET sebelum ini, sila log masuk menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan yang telah ditetapkan semasa pendaftaran yang lalu. Sekiranya calon lupa Kata Laluan tersebut, sila klik pada butang "Lupa Kata Laluan" atau boleh menghubungi MPM.
 5. Calon boleh memilih pusat ujian yang dikehendaki semasa membuat pendaftaran tetapi ketetapan adalah tertakluk kepada SPP JPN. SPP JPN berhak untuk memindahkan Calon Persendirian Individu ke pusat lain selain daripada yang telah dipilih
 6. Mengenalpasti Calon Berkeperluan Khas (CBK) dari segi penglihatan (buta atau rabun), anggota (spastik), pendengaran (kurang dengar/pekak), pertuturan (sengau/gagap), dan selain daripada yang dinyatakan, dan mendaftarkannya bersama-sama dengan calon lain tetapi pemberitahuan bahawa calon tersebut adalah CBK dan kemudahan yang dipohon adalah seperti tindakan pada para 6.

Calon Berkeperluan Khas (CBK)

 1. Calon Berkeperluan Khas (CBK) dari segi penglihatan (buta atau rabun), anggota (spastik), pendengaran (kurang dengar/pekak), pertuturan (sengau/gagap), dan selain daripada yang dinyatakan hendaklah dimaklumkan kepada SPP JPN selewat-lewatnya pada 15 Januari 2020 bagi MUET Sesi 1 Tahun 2020, dan 14 Julai 2020 bagi MUET Sesi 2 Tahun 2020.
 2. Maklumat tentang ketidakupayaan dan kemudahan yang dipohon hendaklah dimaklumkan dengan jelas dan lengkap dalam Borang Maklumat Calon Cacat Penglihatan (Buta), iaitu MUET/C5 (Pindaan 2019) atau Borang Maklumat Calon Istimewa, iaitu MUET/C6 (Pindaan 2019) (mana-mana yang berkenaan) mengikut jenis ketidakupayaan yang dapat diperoleh dan dicetak daripada portal MPM.  Sila sertakan salinan dokumen sebagai bukti ketidakupayaan yang dialami seperti laporan perubatan, Kad Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan pengesahan Pengetua/Ketua Jabatan (jika calon sekolah/institusi). Kemudahan yang boleh diberikan kepada CBK hanya akan dipertimbang jika borang MUET/C5 (Pindaan 2019) atau MUET/C6 (Pindaan 2019) (mana-mana yang berkenaan) diterima oleh MPM. 
 3. Untuk mendapatkan borang yang berkaitan, sila klik

  Penyata Pendaftaran MUET (MUET/PP)

  1. Butiran pendaftaran awal calon boleh disemak melalui Penyata Pendaftaran calon (MUET/PP). Pihak sekolah/institusi dan Calon Persendirian Individu hendaklah mencetak/menyimpan dalam format pdf MUET/PP sebagai bukti pendaftaran telah berjaya. Pendaftaran MUET masih belum lengkap/tidak berjaya sekiranya MUET/PP gagal dicetak/disimpan.
  2. Calon Persendirian Individu perlu mengemaskinikan butiran pendaftaran sendiri secara dalam talian tetapi pengemaskinian tersebut hanya dihadkan sebanyak dua kali sahaja sepanjang tempoh pendaftaran dibuka.
  3. Pengemaskinian maklumat pendaftaran secara dalam talian hanya boleh dilakukan sepanjang tempoh pendaftaran dibuka sahaja. Selepas tarikh tutup pendaftaran, SUP sekolah/institusi dan Calon Persendirian Individu perlu memohon pindaan maklumat secara manual dengan mengemukakan Borang Pembetulan Maklumat Calon [MUET/C9 (Pindaan 2019)] ke MPM dengan menyertakan bersama salinan kad pengenalan dan MUET/PP yang silap tersebut tanpa dikenakan bayaran. Pindaan maklumat ini akan dilakukan pada MUET/D kelak.

  Tarikh pendaftaran dan tarikh ujian MUET

  Kalendar MUET Tahun 2020 dapat diperoleh dan dicetak daripada portal MPM untuk mengetahui tarikh pendaftaran dan juga tarikh ujian Speaking dan Ujian Bertulis MUET.

  alt="Kalendar MUET Tahun 2020" />

   Angka giliran calon dan pusat ujian MUET

   1. Angka giliran calon bagi semua calon akan ditetapkan oleh MPM. Angka giliran calon ini akan diberitahu melalui Slip Daftar MUET (MUET/D).
   2. Penempatan Calon Persendirian Individu di sesebuah pusat ujian MUET adalah tertakluk kepada kelulusan SPP JPN. SPP JPN berhak untuk memindahkan Calon Persendirian Individu ke pusat lain selain daripada yang telah dipilih.
   3. SPP JPN juga boleh menumpangkan calon sekolah/institusi di pusat lain jika difikirkan bilangan calon di sekolah/institusi tersebut tidak ekonomik dari segi pengendalian ujian. Namun demikian, pertimbangan ini perlu mengambil kira beberapa faktor seperti kedudukan geografi/lokasi dan latar belakang calon di sekolah/institusi tersebut, serta perlu dibuat perbincangan/perundingan dengan Pengetua sekolah/institusi yang berkenaan sebelum tindakan ini diambil.

   Slip Daftar MUET (MUET/D)

   1. Pengesahan butiran pendaftaran calon untuk menduduki ujian MUET akan diberitahu kepada calon dalam Slip Daftar MUET (MUET/D) melalui portal MPM atau pautan terus di http://portal.mpm.edu.my/perkhidmatan-online mulai 31 Januari 2020 bagi MUET Sesi 1 Tahun 2020, dan 10 Ogos 2020 bagi MUET Sesi 2 Tahun 2020. Jika maklumat calon tiada dalam semakan MUET/D, sila hubungi terus MPM (u.p Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) di talian 03-6126 1661/1662 atau emel ke Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. dengan kadar SEGERA. Bagi calon sekolah/institusi, sila hubungi MPM melalui Pengetua/Ketua Jabatan sekolah/institusi masing-masing.
   2. Calon Persendirian Individu perlu menyemak dan mencetak MUET/D sendiri dan membawanya ke pusat ujian pada hari ujian sebagai tiket untuk menduduki ujian, manakala calon sekolah/institusi hanya perlu menyemak MUET/D masing-masing. SUP sekolah/institusi hendaklah menyediakan buku log bagi memastikan semua calon telah menyemak MUET/D masing-masing dengan merekodkan dalam buku log tersebut.
   3. Calon hendaklah menyemak butiran yang tercatat pada MUET/D seperti nombor Kad Pengenalan, ejaan nama, angka giliran, pusat untuk menduduki ujian, tarikh, dan waktu ujian.
   4. Calon boleh menyemak status MUET/D melalui Sistem Mesej Singkat (SMS) dengan menaip MUET INFO [nombor kad pengenalan] dan hantar ke 15888.

   Pembetulan Maklumat Calon

   1. Calon hendaklah menyemak maklumat pendaftaran pada MUET/PP yang boleh dicetak dan disimpan dalam format pdf sebaik sahaja melengkapkan pendaftaran dalam talian bagi memastikan semua maklumat adalah betul. Sekiranya terdapat maklumat yang silap, calon boleh mengemaskinikan maklumat tersebut secara dalam talian sebanyak dua kali sahaja sepanjang tempoh pendaftaran dibuka.
   2. Sekiranya calon gagal mengemaskinikan maklumat dalam tempoh pendaftaran dibuka, maka calon hendaklah melengkapkan Borang Pembetulan Maklumat Calon [MUET/C9 (Pindaan 2019)] yang boleh dicetak daripada portal MPM dan menghantarnya dengan kadar segerake MPM (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) melalui Pengetua/Ketua Jabatan sekolah/institusi masing-masing. Permohonan pindaan dalam tempoh ini tidak dikenakan bayaran dan calon juga akan mendapat MUET/D kelak dengan semua maklumat yang telah dipinda.
   3. Permohonan pindaan maklumat yang diterima dua minggu selepas MUET/D dimuatnaik di portal MPM akan dikenakan bayaran RM25.00. MUET/D dengan maklumat yang silap, sah digunakan untuk menduduki MUET. Pindaan maklumat juga hendaklah dimaklumkan kepada Ketua Pengawas di pusat ujian untuk dicatatkan dalam Buku Rekod Pengawasan. Pindaan hanya akan dibuat pada Sijil MUET yang akan dikeluarkan kelak.
   4. Calon hendaklah menggunakan nombor kad pengenalan yang sama semasa ujian kelak. Sebarang kesilapan akan menimbulkan salah faham dengan Pengawas ujian dan akan menyusahkan calon sendiri.
   5. Bagi permohonan pindaan maklumat selepas keputusan ujian MUET diumumkan/Sijil MUET dicetak, calon perlu memohon Salinan Sijil MUET dengan mengemukakan Borang Permohonan Salinan Sijil STPM/MUET [MPM/S2 (Pindaan 2019)] dengan disertakan bayaran sebanyak RM40.00 serta melengkapkan borang MUET/C9 (Pindaan 2019) (tanpa bayaran).
    Untuk mendapatkan MUET/C9 (PINDAAN 2019), sila klik di sini

   Perpindahan Pusat Ujian MUET

   1. Perpindahan dari satu pusat ke satu pusat ujian yang lain adalah sangat terhad dan bergantung kepada kapasiti pusat ujian yang masih mempunyai kekosongan dan boleh menampung calon selepas pusat ujian dikemaskini. Calon hendaklah memohon secara dalam talian melalui url http://apps.mpm.edu.my/pp_muet/public/register.
   2. Bayaran perpindahan pusat ujian MUET ialah RM25.00 dan dibuat dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang atas nama penerima Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia. Bayaran akan dikembalikan jika permohonan tidak diluluskan.
   3. Tarikh tutup permohonan pindah pusat ujian MUET sesi 1 tahun 2020 ialah pada 17 Januari 2020, manakala bagi ujian MUET sesi 2 tahun 2020 ialah pada 23 Ogos 2020.

   Menumpang Pusat Ujian

   1. Calon yang ditolak permohonannya untuk berpindah pusat ujian MUET kerana permohonannya lewat mungkin dibenarkan menumpang pusat ujian.
   2. Calon yang menumpang untuk mengambil ujian di sesuatu pusat ujian atas sebab-sebab peribadi mestilah mendapat kelulusan MPM terlebih dahulu. Calon hendaklah membuat permohonan kepada Ketua Eksekutif, MPM melalui borang MUET/C2 (Pindaan 2019) dan hendaklah menyertakan bayaran sebanyak RM25.00 yang dibuat dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang atas nama penerima Ketua Eksekutif, Majlis Peperiksaan Malaysia. Permohonan calon hanya akan dipertimbangkan jika kertas soalan di pusat berkenaan mencukupi.
   3. Calon perlu menyemak, mencetak, dan membawa surat kelulusan menumpang pusat ujian pada hari ujian kelak. Surat tersebut akan dimuatnaik di portal MPM atau pautan terus di http://portal.mpm.edu.my/perkhidmatan-online. Pihak MPM tidak akan mengubah MUET/D yang sedia ada di portal mengikut pusat ujian tumpang yang baharu tersebut. Sila guna MUET/D sedia ada ini untuk tujuan menumpang pusat.
   4. Calon yang ingin memohon untuk menumpang pusat ujian hendaklah mengambil tindakan pada para 12(a) dan 12(b) di atas selewat-lewatnya pada 14 Januari 2020 bagi MUET Sesi 1 Tahun 2020, dan 4 September 2020 bagi MUET Sesi 2 Tahun 2020.

   Penarikan Diri

   1. Calon yang menarik diri daripada menduduki ujian MUET dikehendaki mengisi Borang Calon Menarik Diri [MUET/C4 (Pindaan 2019] yang dapat diperoleh dan dicetak dari portal MPM. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke MPM bersama dengan surat bukti sebelum calon menduduki kertas ujian MUET yang pertama.
   2. Calon yang menarik diri tidak akan dikembalikan yuran ujian kecuali calon yang sakit berpanjangan (surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan kerajaan hendaklah dikemukakan) atau calon yang meninggal dunia (salinan surat Perakuan Kematian hendaklah dikemukakan oleh warisnya) atau calon yang diluluskan permohonannya untuk memasuki Universiti Awam (salinan surat tawaran hendaklah dikemukakan oleh calon).
   3. Pada dasarnya, calon yang memohon untuk menangguh daripada menduduki ujian MUET adalah tidak akan dilayan, namun SPP JPN atau pihak sekolah/institusi boleh menasihati calon untuk mengemukakan rayuan kepada MPM (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET) untuk tindakan selanjutnya.
    Untuk mendapatkan borang MUET/C4 (Pindaan 2019), sila klik di sini

   Keputusan Ujian MUET

   1. Keputusan ujian MUET bagi calon sekolah/institusi akan dihantar kepada Pengetua sekolah/institusi berkenaan melalui SPP JPN, manakala bagi Calon Persendirian Individu, ia akan dihantar secara pos ke alamat yang calon daftarkan secara dalam talian.
   2. Calon juga boleh menyemak keputusan ujian MUET melalui portal MPM atau pautan terus di http://portal.mpm.edu.my/perkhidmatan-online atau melalui SMS dengan menaip MUET RESULT [nombor kad pengenalan] dan hantar ke 15888.
   3. MPM tidak akan bertanggungjawab sekiranya Sijil MUET hilang semasa penghantaran pos atau tidak sampai ke alamat calon. Sekiranya calon tidak menerima sijil selepas tiga minggu keputusan MUET diumumkan, calon boleh mengemukakan permohonan mendapatkan Salinan Sijil MUET dengan melengkapkan Borang Permohonan Salinan Sijil STPM/MUET [MPM/S2 (Pindaan 2019)] dengan bayaran RM40.00

   Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Ujian MUET

   1. Calon yang kurang berpuas hati dengan keputusan ujian MUET yang diperoleh boleh membuat rayuan penyemakan semula keputusan. Caj bagi rayuan penyemakan semula ialah RM70.00.
   2. Tarikh tutup permohonan rayuan penyemakan semula ini ialah seminggu selepas tarikh keputusan ujian MUET diumumkan bagi setiap sesi.
   3. Permohonan adalah secara online di portal MPM atau pautan terus di http://portal.mpm.edu.my/perkhidmatan-online. Bayaran bagi permohonan ini adalah sepertimana yang dinyatakan di bahagian Bayaran untuk menduduki ujian MUET.
   4. Keputusan rayuan penyemakan semula keputusan ujian MUET boleh disemak di portal MPM atau pautan terus di http://portal.mpm.edu.my/perkhidmatan-online selepas 18 hari dari tarikh permohonan yang lengkap dihantar ke MPM (hari bekerja). MPM hanya akan mengeluarkan Sijil MUET baharu kepada calon yang berubah keputusan keseluruhan sahaja.

   Kehilangan Sijil MUET

   1. Calon yang kehilangan Sijil MUET boleh membuat permohonan untuk mendapatkan Salinan Sijil MUET. Salinan Sijil MUET ini sah digunakan untuk tujuan memohon kemasukan ke universiti, konvokesyen, dan lain-lain tujuan sebagaimana Sijil MUET yang asal.
   2. Untuk membuat permohonan, calon perlu melengkapkan Borang Permohonan Salinan Sijil STPM/MUET [MPM/S2 (Pindaan 2019)] dengan disertakan bayaran RM40.00 dalam bentuk Wang Pos/Kiriman Wang atas nama penerima Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia.
   3. Salinan Sijil MUET yang dimohon secara pos akan diposkan kembali kepada calon dalam masa dua hari selepas permohonan lengkap diterima di MPM. Jika permohonan di kaunter MPM, Salinan Sijil MUET akan dikeluarkan dalam tempoh sejam daripada permohonan yang lengkap diterima di kaunter MPM.
    Untuk mendapatkan borang yang berkaitan, sila klik MPM/S2 (Pindaan 2019), sila klik di sini..

   Sila klik di sini untuk Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon MUET Tahun 2020 Edisi 10.08.2020 versi pdf

   Calon Peperiksaan
   Orang Awam
   Warga MPM